eng / pl
to checkout total: 0,00 zł

Customer service works Mondays, use 0048782488003 to conatact other days. Postage runs  first and last Tueasday each month. We move to new place, so we need to slow down, hope you will understand! / Obsługa Klienta hula w poniedziałki a wysyłki robomy w pierwszy i ostatni wtorek miesiąca, pilne sprawy omawiamy pod numerem 782488003. Jesteśmy w trakcie przeprowadzki, wybaczcie! 

Brand Story

2016

🍍 We started our journey with REUSABLE DIAPERS in 2016. First Oops! Tester needs were the beginning of the firm.

🍍 Oops! woolen cover cutting  was created based on DISPOSABLE DIAPERS!

🍍 Oops! woolen covers in 2016 were created by one Tailor. A few pieces were created during the month.

🍍 This year some models were created only in one piece.

🍍 In Oops! we always use wool which is already in the market. At the beginning materials were bought in very limited amounts.

🍍 First model presenting Oops! woolen covers was ANANAS.

 

2017

🍍 Oops! is still only one brilliant Tailor. And she is one of only two people in the Oops! team.

🍍 All material buying, accounting, managing, designing, customer service and website/social media work all from Ireland. Sewing, creating, packaging, sending from Poland. Real international cooperation. Hours on the phone to create final ideas!

🍍 In 2017 there were short series of certain models. Little more pieces each month.

🍍 Reusable woolen covers from new wool. Two layers of new wool. In 2017 there were 2 sizes of Oops! woolen covers: OS and MINI.

🍍 There were also products from recycled wool: pants, longies, pijamas, hats, balaclavas.

🍍 In 2017 started official cooperation with the babywearing brand: Almittra Tattva.

🍍 Also first cooperation with a polish partner shop. First delivery was 8! woolen covers!

🍍 2017 is also year with first Oops! additives to woolen covers. Big christmas bows ❤ 

 

 

2018

🍍 In Oops! we do not want to waste any piece of material. This fact plus the super creativity of our fantastic Tailor gives us in 2018: woolen covers with pockets - first models like this on the polish reusable market.

🍍 Also in 2018 the first prototype of braces to Oops! woolen covers was created. Which now is one of our brand's well known additions to Oops! models.

🍍 2018 was a year where more unique individual projects were created thanks to our customers and their bigger and bigger appetites. Especially we remember the first cover project with patches which was created by our Tailor on customer request.

That is how first Oops! a model with patches was sewn. We had some concerns at the beginning, but this opened new horizons to our thinking about reusable woolen covers!

🍍 Also in 2018 year according to our customers feedback we decided to implement a new size of our woolen covers. After creating and testing OS SLIM size was entered to our offer. It was the first slimmed OS diaper version on the polish market.

🍍🍍🍍 The biggest change this year for us took place in… the administration part of our business. New Tester was born in Oops! family. That is from a private field. But it gave an impact on everything in Oops!

🍍 In 2018 we created more and more Oops! cover models. Models with additives and without. We close the year with Spruces on Chistmas and a blink blink festival – we think first, blinking from glitter, woolen covers on reusable diapers the market all over wold (among producers we know).

 

 

2019

🍍 More and more Oops! woolen cover models. More Women who are cooperating in close relations to create Oops! covers. Women Oops! village is increasing not only on the professional field but also there are a lot of fans who started gathering in Oops! fans group.

🍍 More unique Oops! models and additives. 2019 was the year with first Oops! Eeyores.

🍍 First Vback models. Which was the result of last year's Spruce model and the next portion of extraordinary creativity of our Tailor. Everything finished up with a small bow which was made with the smallest material scraps and till now is brilliant finish to this new type of Oops! models.

🍍 This year we also have the opportunity to put more emphasis on charity. Thanks to our brilliant clients we broke our previous records and in individual auctions Oops! products gathered 2000 PLN and 2050 PLN from individual people on certain goals. Thank you to everyone who with us helped people in need! ❤❤❤

🍍 In 2019 we had the opportunity to meet our customers alive. In Warsaw during Wrapaville. It was amazing! We can meet you and show you our woolen products alive: covers, blankets, pijamas, leg warmers.

🍍 This year we also tested and implemented woolton. Innovative solution. Cover with wool inside and with a cotton outer layer – entirely or partially.

🍍 In 2019 we have the opportunity to visit Kerry mills. We could see how wool is produced. Touched many, many materials. And buy some stunning woolen checks and herringbones.

 

  

2020

🍍 We try to improve all what we are doing till now – opened pockets in pocket woolen models, new ways of creating bows. All things in each detail are handmade with great precision.

🍍 Our products are more often improved by the cooperation of our Tailors which perfectly shows that women talents very often complement each other. This beautiful cooperation lifts up Oops! products to new levels.

 🍍 In 2020 in Oops! we have: woolen covers with different additives. Braces, skirts, bunny, devil and eeyore tails. There are different ways of combining materials in Oops! models: backmixes, Vbacks, Dback and pockets. We also have blankets, woolen bags and bibs as Oops! accessories.

 🍍 This year were also created: beetles in the summer, pumpkins and Frakies for Haloween, long tails from fans' inspiration, our skirts on Christmas turned into Kermit edition, while December Eeyores was link-ups to first Oops! Eeyores form 2019 Wrapville.

 🍍 In 2020 we had the opportunity to cooperate with Weaving Imp and to sew a few woolen covers with their handwoven wraps scraps.

 🍍 Production was increasing. We could observe its pros. But also we have to face some unpleasant situations. We try to cope with it as best as we can. We have tried to learn lessons from every situation – this better and worse. To develop!

 🍍 In 2020, after years, we reopened our shop myoops.ie 🤩

 🍍  This year Oops! starts to expertise some wools in independent labolatory in Poland to chceck its componets. We want to be sure what we sell, so we are now first company to provide this kind of testing. 

 

 

 

 

_______________________________________________________________

 

 

2016

🍍 W 2016 roku zaczęliśmy naszą przygodę z pieluchami wielorazowymi. Potrzeby Pierwszej Testerki Oops! były początkiem całej działalności firmy.

🍍 Prace nad krojem otulaczy wełnianych Oops! prowadzone były na podstawie PIELUCHY JEDNORAZOWEJ!

🍍W 2016 roku Oopsy tworzyła jedna Pani Krawcowa. W miesiącu powstawało kilka sztuk.

🍍 W tamtym roku niektóre modele powstawały tylko w 1 sztuce.

🍍 W Oops! zawsze korzystaliśmy z wełen, istniejących na rynku. Na początku materiały kupowane były w bardzo małych ilościach, w różnych krajach świata.

🍍 Pierwszym modelem prezentującym Oops! był ANANAS.

 

 

2017

🍍 Oops! to wciąż jedna, wspaniała Pani Krawcowa. I to jest jedna z dwóch osób stanowiąca wówczas cały zespół Oops!

🍍 Kupowanie materiałów, księgowość, zarządzanie, projektowanie, obsługa klienta, strony internetowej, social mediów wszystko odbywało się w Irlandii. Szycie, tworzenie, pakowanie, rozsyłanie paczek w Polsce. Prawdziwa międzynarodowa współpraca. Godziny spędzone na telefonicznych ustaleniach.

🍍 Otulacze wełniane szyte były z nowej wełny. Dwie warstwy nowego, wełnianego materiału. W 2017 istniały 2 rozmiary otulaczy Oops!: OS i MINI.

🍍 W ofercie były także produkty z wełny recyklingowej: gatki, longi, pidżamy, czapki i kominiarki.

🍍W 2017 rozpoczęła się oficjalna współpraca z firmą tkającą chusty do noszenia dzieci: Almittra Tattva.

🍍 To także pierwsza współpraca z polskim sklepem partnerskim. Pierwsza dostawa opiewała na 8! Sztuk otulaczy wełnianych Oops!

🍍 W 2017 powstały pierwsze otulacze wełniane Oops! z dodatkami. Z dużymi, świątecznymi kokardami ❤ 

 

 

2018

🍍 W Oops! staramy się nie marnować żadnego skrawka materiału. Ten fakt połączony z niesamowitą kreatywnością naszej fantastycznej Pani Krawcowej spowodował powstanie otulaczy z kieszeniami – pierwszego takiego modelu na polskim rynku pieluch wielorazowych.

🍍 Także w 2018 powstał pierwszy prototyp szelek dla otulaczy wełnianych Oops! Które teraz są jednym z najbardziej rozpoznawalnych dodatków do otulaczy wełnianych Oops!

🍍 2018 był rokiem, w którym powstało jeszcze więcej (niż w latach poprzednich) unikalnych spersonalizowanych modeli dla naszych klientów. Klientów, którzy z czasem mieli coraz większe i większe apetyty. Szczególnie pamiętamy pierwszy otulacz z naszywkami, który został stworzony na życzenie naszej klientki.

Tak właśnie powstał pierwszy otulacz wełniany Oops! z naszywkami. Mieliśmy pewne wątpliwości z tym związane, natomiast ta realizacja otworzyła dla nas nowe horyzonty w myśleniu o wielorazowych otulaczach wełnianych.

🍍 Także w roku 2018 na podstawie feedback od naszych klientów zdecydowaliśmy się na wprowadzenie nowego rozmiaru naszych otulaczy wełnianych. Po stworzeniu i przetestowaniu rozmiaru OS SLIM został on wprowadzony do naszej oferty. Na polskim rynku była to pierwsza „wyszczuplona” pieluszka.

🍍🍍🍍 Największa zmiana dla nas w 2018 roku nastąpiła… w dziale administracji. W rodzinie Oops! na świat przyszła Nowa Testerka. To zmiana na gruncie prywatnym. Ale miała ona wpływ na wszystko co związane z Oops!

🍍 W 2018 stworzyliśmy więcej i jeszcze więcej Oopsów. Modeli z dodatkami i bez nich. Zamknęliśmy rok Świerkami na Święta oraz festiwalem blink blink – pierwszym blinkiem dzięki użyciu wełny z dodatkiem glitteru. Według naszej wiedzy pierwszy blink  wśród znanych  nam producentów  wełniaków  na świecie.

 

 

2019

🍍 Powstało więcej i więcej modeli wełnianych otulaczy Oops! W 2019 w Oops! współpracowało już więcej kobiet tworząc wspólnie. Wioska kobiet Oops! rośnie nie tylko po stronie pracowników, ale także Oops w tym roku ma coraz więcej fanów, którzy dołączają do grupy Oops! fans.

🍍 Więcej także wyjątkowych dodatków w otulaczach Oops! W 2019 powstały Oopsowe Kłapcie.

🍍 W 2019 powstały także pierwsze Vbacki. Które były rezultatem połączenia ubiegłorocznego modelu Spruce i niesamowitej kreatywności naszej Pani Krawcowej. Wszystko to wykończone małą kokardką, stworzoną z maleńkich skrawków naszych materiałów.  Piękne wykończenie dla nowego typu modeli Oops!

🍍 W 2019 roku mieliśmy także okazję położyć większy nacisk na działania charytatywne. Dzięki naszym wspaniałym klientom pobiliśmy nasz wcześniejsze rekordy w tej materii. I w pojedynczych akacjach charytatywnych produkty Oops! zebrały 2000 and 2050 PLN na konkretne cele. Dziękujemy raz jeszcze wszystkim, którzy wspierają razem z nami potrzebujących! ❤❤❤

🍍 W 2019 mieliśmy okazję spotkać Was na żywo w czasie Wrapaville w Warszawie. To było niesamowite! Mogliśmy Was spotkać i pokazać wam na żywo nasze wełniane produkty: otulacze, koce, pidżamy, ocieplacze na nóżki.

🍍 W tym roku testowaliśmy i wprowadziliśmy do oferty bawełniaki. Otulacze gdzie wewnętrzną warstwę stanowi wełna. Natomiast zewnętrzną częściowo lub w całości stanowi bawełna.

🍍 W 2019 roku mieliśmy także okazję odwiedzić Kerry mills. Mogliśmy zobaczyć w jaki sposób tworzona jest wełna. Dotknąć wielu, wielu materiałów i kupić niesamowite wełniane kraty i jodełki.

 

 

2020

🍍 W 2020 r. nadal staraliśmy się udoskonalać wszystko to, co robiliśmy do tej pory. Otwierane kieszenie w wełnianych modelach pocket, nowy sposób tworzenia kokardek. Wszystko w każdym detalu wykonywane jest ręcznie, z wielką precyzją.

 🍍 Nasze produkty są udoskonalane dzięki współpracy naszych Pań Krawcowych. Co doskonale pokazuje, że talenty kobiet bardzo często się uzupełniają. Ta piękna współpraca wznosi produkty Oops! na nowe poziomy.

 🍍 W 2020 roku w Oops! mamy: otulacze wełniane z różnymi dodatkami. Szelki, spódniczki, królicze kitki, biesowe ogonki i ośle. W modelach Oops! są różne sposoby łączenia materiałów: backmixy, Vbacki, Dbacki i kieszenie. W ofercie w 2020 były również kocyki, wełniane torby i śliniaki jako akcesoria Oops!

 🍍 W tym roku powstały również: latem – dopinane żuki i biedronki, dynie i Frakies na Haloween, długie kity z inspiracji fanów. Spódnice na Boże Narodzenie zamieniły się w model o nazwie Kermit, a grudniowe Osiołki jako nawiązanie do pierwszych Oops! Kłapciów z  Wrapville w 2019.

 🍍 W 2020 roku mieliśmy okazję nawiązać współpracę z Weaving Imp i uszyć kilka wełnianych otulaczy z ich skrawków ich ręcznie tkanych chust.

 🍍 Produkcja rosła. Mogliśmy obserwować jej zalety i musieliśmy zmierzyć się z kilkoma nieprzyjemnymi sytuacjami. Staramy się jednak radzić sobie z tym jak najlepiej. Staraliśmy się i wciąż się staramy, wyciągać wnioski z każdej sytuacji - tej lepszej i gorszej. Aby się rozwijać!

 🍍 W 2020, po dość długim czasie, na nowo uruchomiliśmy nasz sklep myoops.ie  🤩

 🍍 W tym roku rozpoczynamy współpracę z niezależnym laboratorium włókienniniczym. Jako jedyni testujemy wełny pod względem ich składu, chcemy mieć pewność jaki produkt Wam dostarczamy. 

 

 

up
Shop is in view mode
View full version of the site
Sklep internetowy Shoper.pl